Obchodní a smluvní podmínky systému Maatrix.

Smluvní strany souhlasí s uvedenými Obchodními a smluvními podmínkami poskytování služeb projektu Maatrix (dále jen podmínky). Založením záznamu nového zákazníka prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Zákazník, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

1. Úvodní ustanovení:

Níže uvedené Podmínky spolu uzavírají Smluvní strany:

Maat s.r.o., se sídlem Na Veselí 1206/14 IČ: 26214172, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80317 (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

a

Zákazníkem (dále jen "Zákazník") na straně druhé.

 

a. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost Maat s.r.o. umožňuje provozovat komunikační služby systému Maatrix na základě vytvoření těchto služeb v systému Maatrix prostřednictvím sítě internet.

b. Založením zákazníka v systému Maatrix se Zákazník stejně jako Poskytovatel zavazuje řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 11. 2014 v aktuálním znění a jsou pro obě strany závazné.

2. Definice pojmů:

Systém Maatrix - Systém Maatrix je soubor nástrojů a technologií zajišťující tzv. Alert messaging. Systém se skládá z následujících základních částí:

 • serverová část, obsahující aplikační servery a gateway
 • uživatelská rozhraní pro server zvaná portál a panel
 • mobilní aplikace

in-maatrix  - in-maatrix je označení serverové části systému Maatrix.

Služba - Služba (také Komunikační služba) je definovaný konkrétní komunikační postup nastavený pro konkrétní potřeby konkrétního zákazníka systému Maatrix. 

Událost - Událost je vnější situace, která pro zákazníka znamená potřebu spustit konkrétní komunikační postup reprezentovaný komunikační službou.

Komunikační postup -Komunikační postup je workflow představující konkrétní komunikační kroky potřebné pro danou situaci. V komunikačním postupu mohou být zařazeny následující bloky:

 • Startovací a ukončovací blok
 • Komunikační blok
 • Rozhodovací blok
 • Spojovací blok
 • Výkonný blok

Komunikační postup je popsán pomocí BPMN (Business Process Model and Notation).

Uživatel - uživatelem je konkrétní fyzická osoba, která je zaregistrována v systému Maatrix, na svém mobilním telefonu má nainstalovánu mobilní aplikaci a prostřednictvím této mobilní aplikace je oslovována jednotlivými komunikačními službami systému Maatrix

Poskytovatel - poskytovatelem systému Maatrix je firma, která systém vytvořila a zajišťuje jeho chod, tj. společnost Maat s.r.o. 

Zákazník -  Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá komunikační služby systému Maatrix ke své potřebě, definuje nastavení služby, pravidla jejího použití a definuje uživatele, kteří mohou být touto službou oslovováni. Zákazník tedy provozuje jednotlivé komunikační služby a je tedy označován jako Provozovatel služby. Provozovatel služby vystupuje vůči uživatelům především prostřednictvím administrátora služby.

Spotřebitel - Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá ke své potřebě komunikační služby systému Maatrix. Spotřebitel je ale zařazen ke konkrétnímu zákazníkovi, který za spotřebitele reprezentuje smluvní stranu těchto obchodních a smluvních podmínek a je za spotřebitele plátcem placených licencí. Spotřebitel je tedy například organizační jednotkou zákazníka.

Spotřebitelé jsou využívání také v případě aplikačních partnerů. Aplikační partner je prezentován jako zákazník systému Maatrix a spotřebitel je pak zákazníkem aplikačního partnera.

Jeden zákazník může reprezentovat libovolné množství spotřebitelů.

Portál - Portál je označení pro web on-line přístup do systému Maatrix, který umožňuje nastavení uživatelů, zákazníků, spotřebitelů, služeb a licencí.

Panel - Panel je označení pro web on-line přístup do systému Maatrix, který umožňuje spouštění komunikačních služeb.

Mobilní aplikace - Mobilní aplikace je nástroj pro oslovované uživatele systému, pomocí kterého dostávají uživatelé zprávy jednotlivých komunikačních služeb a pomocí kterého na zprávy mohou odpovídat.

Registrace služby - Registrace služby je proces, ve kterém se připojuje uživatel a jeho mobilní telefon (zařízení) ke konkrétní komunikační službě. 

Registrační vstupenka - Registrační vstupenka (tiket) je kód vygenerovaný provozovatelem služby ke konkrétní službě a která slouží k provedení registrace služby. Bez registrační vstupenky není možné registraci ke službě provést. Registrační vstupenka může být:

 • open - otevřená, tj. může ji využít kterýkoli uživatel, který ji získá
 • user - uzavřená pro konkrétního uživatele

Licence - Licence je placené oprávnění využívat konkrétní komunikační službu. Licence je dvojího typu, a to basic a big. Tyto dva typy se liší podle omezení počtu uživatelů připojitelných ke službě. Licenci je možné pořídit na období 1 měsíce anebo jednoho roku. Licence je platná (stav valid) po zaplacení předepsané částky. První založená licence u služby je platná již od okamžiku založení, a to do doby splatnosti.

Cenový plán - Cenový plán je definice cen licencí pro konkrétní šablonu služeb. Cenový plán definuje ceny služby vzniklé z konkrétní šablony za měsíc či rok využívání této služby v závislosti na typu licence (basic / big).

Šablona služby - Šablona služby je předdefinovaný komunikační postup a nastavení služby. Aby mohl zákazník jednoduše a rychle začít využívat systém Maatrix, je připraveno mnoho šablon pro různé účely použití a zákazník pak nemusí definovat celou službu, ale použije připravenou šablonu, na základě které vznikne nová služba s jen minimální potřebou dalšího nastavování.

3. Předmět obchodních a smluvních podmínek:

a. Předmětem těchto Obchodních a smluvních podmínek je poskytování a provozování komunikační služby Maatrix.

Poskytovatel zajišťuje přístup k serverovým aplikacím systému Maatrix Portál a Panel a přístup k instalačním souborům mobilní aplikace Maatrix prostřednictvím portálů Google Play a AppStore. Přístupem se rozumí dostupnost aplikace ze sítě internet, nikoliv přístup do sítě internet ani zajištění jiné konektivity.

c. Systém Maatrix je určen pro komunikaci označovanou jako Alert messaging.

4. Ceník služeb:

4.1. Licence:

a. Zákazník může jakýkoli typ služby Maatrix provozovat zdarma v tzv "free" režimu. V tom případě je služba limitována maximálním počtem uživatelů a maximálním počtem použití služby. Limity jsou stanoveny vždy pro každý typ služby samostatně. b. Užívání služby v bezplatném režimu není dále nijak limitováno, a to ani časově, ani účelem využití (osobní, korporátní) c. Pokud chce Zákazník využívat službu nad rámec bezplatného režimu, má k dispozici dva další režimy: basic a big. Tyto režimy mají vyšší limity počtu uživatelů, obvykle jsou nelimitovány v četnosti použití a zákazníci v tomto režimu mají k dispozici podporu Poskytovatele. d.Pro tyto režimy jsou stanoveny tzv. cenové plány, které definují pro konkrétní typ služby a konkrétní režim cenu za měsíční či roční použití.

4.2. Informace o ceně: 

a. Cena je stanovena tzv. cenovým plánem jednotlivé služby, a to vždy definicí za stanovené období (měsíc nebo rok). Jedná se o cenu konečnou obsahující veškeré náklady na provoz služby (zprovoznění služby, užití a podpora). V této ceně nejsou zahrnuty poplatky spojené s internetovou konektivitou mobilních zařízení jednotlivých uživatelů.

b. Změní-li Provozovatel cenu za daný typ služby v průběhu období, na které má Zákazník již vytvořenu licenci, tato změna se Zákazníka nijak nedotkne, při platbě na další období bude však použita nová aktuálně platná cena z cenového plánu služby.

c. Cena je v cenových plánech uváděna v EUR, fakturována je buď v CZK, EUR nebo USD dle státu Zákazníka. Pro přepočet měny je použit kurz ČNB platný v den vytvoření licence a zaslání pokynů k platbě.

d. Cena služby je uvedena bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

e. Pro Uživatele je používání systému zdarma.

f. Podmínky použití systému Maatrix pro Aplikační partnery stejně jako celý vztah Poskytovatele a Aplikačního partnera se řídí jinými smluvními podmínkami.

4.3.Platební podmínky a splatnost:

a. Platba za službu Maatrix je provedena po vytvoření licence. Licenci si vytváří na portále www.in-maatrix.com Zákazník na základě cenových plánů. Licence určuje rozsah služby (limit uživatelů a limit četnosti použití), dobu použití služby v tomto stanoveném rozsahu (měsíc nebo rok) a cenu za celé toto období.

b. Po vytvoření licence obdrží Zákazník mailem pokyn k platbě obsahující veškeré potřebné náležitosti. Splatnost licence je stanovena na 15 kalendářních dní. 

c. Licence se stává platnou do 24 hodin po obdržení platby na účet provozovatele systému.

d. Nebude-li licence uhrazena do data splatnosti platby, bude licence automaticky zrušena. Zákazník a ani Provozovatel pak nemají proti sobě žádné další závazky spojené s touto licencí. 

e. Jedná-li se o nové zprovoznění služby (první licenci u služby), je tato licence platná okamžitě po jejím založení ještě před jejím uhrazením. Pokud tato licence nebude uhrazena do termínu splatnosti, je platnost této licence ukončena a licence je následně zrušena. I v tomto případě nemají v případě neuhrazení licence Zákazník a ani Provozovatel proti sobě žádné další závazky spojené s touto licencí.

f. Po obdržení platby vystaví Provozovatel systému Zákazníkovi systému daňový doklad/ fakturu a odešle mu jej v elektronické podobě nejdéle do 5 kalendářních dnů od obdržení platby. 

g. Před ukončením platnosti zaplacené licence je automaticky generována nová licence s odpovídajícím cenovým plánem a Zákazníkovi je zasílán další podklad k platbě. Zákazníkovi z toho však neplynou žádné závazky, pokud se rozhodne novou licenci neuhradit, nová placená licence bude ukončena a Zákazník může dále využívat např. bezplatnou verzi cenového plánu.

4.4.Daňový doklad: 

a. po obdržení platby na účet Poskytovatele odešle Poskytovatel Zákazníkovi neprodleně daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu. Je zasílán mailem na adresu administrátora Zákazníka. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě.

5. Závazky a práva poskytovatele:

5.1.Poskytování nástrojů systému Maatrix:

a. Poskytovatel poskytuje Zákazníkům a Uživatelům systému Maatrix přístup k těmto nástrojům pro provozování komunikačních služeb:

 • on-line portál systému Maatrix
 • on-line panel systému Maatrix
 • mobilní aplikaci systému Maatrix

b. Poskytovatel se zavazuje odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na systému Maatrix, přičemž Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo tento systém.

5.2.Garance dostupnosti:

a. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

b. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

c. Poskytovatel garantuje dostupnost služby systému Maatrix, a to v rozsahu dané přílohou těchto podmínek. Závazek dostupnosti systému má Poskytovatel systému vůči Zákazníkům placených služeb. Veškerá odpovědnost za dostupnost služby je limitována cenou služby za daný měsíc, tj. nebudou-li splněny parametry dostupnosti systému v daném měsíci, a to z důvodů na straně Poskytovatele, má Zákazník právo požadovat navrácení částky odpovídající ceně měsíčního provozu, kterou za službu zaplatil. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné další škody vzniklé důsledkem nedostupnosti služby.

d. Vůči Zákazníkům neplacených verzí a vůči Uživatelům nenese Poskytovatel systému za dostupnost služby žádnou odpovědnost. Na Poskytovateli služby nemůže být tedy Zákazníkem neplacené služby nebo Uživatelem vymáhána žádná škoda vzniklá důsledkem nedostupnosti služby.

5.3. Odpovědnost za informace přenášené systémem:

a. Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci systému Maatrix a neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou komukoli v souvislosti s využíváním systému Maatrix.

5.4. Ochrana osobních údajů:

a. Všechny osobní údaje zadávané do systému Maatrix jsou určené a výhradně používané pro naplnění těchto smluvních podmínek.

b. Poskytovatel systému se zavazuje, že vložené osobní údaje a přenášené údaje komunikačních služeb nepoužije jinak, než pro účely provozu systému. Na maily uživatelů nebudou posílány žádné marketingové zprávy a nebudou předány žádné další společnosti nesouvisející s provozem systému. Výjimkou je poskytování informací dané povinnostmi vyplývajícími ze zákonů státu, ve kterém je Maatrix provozován.

c. Údaje komunikační služby jsou k dispozici pouze Provozovateli této služby, uživatelům registrovaným k této službě a v případě řešení problémů i pracovníkům poskytovatele zajišťující funkčnost systému.

5.5.Bezplatné použití:

a. Poskytovatel garantuje bezplatnost služby pro uživatele systému. Pro využití služby je nutný mobilní telefon s platformou, která je poskytovatelem podporována a kontinuální datové připojení, a to buď wifi nebo za pomoci mobilní datové sítě. Náklady na HW a datové připojení nejsou součástí služby a jdou tedy plně na vrub uživatele.

5.6.Podpora

a. Administrátoři a všichni uživatelé registrovaní ke službě, u které provozovatel služby užívá placenou licenci, mají možnost využívat podpory - helpdesk systému Maatrix, který je dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu. Výpadek provozu helpdeskového centra se nepovažuje za přerušení nebo omezení dostupnosti Služby v případě, že tím není dotčena možnost užívat Službu v jejím zbývajícím rozsahu.

 

5.7.Právo ukončit službu:

a. V případě, že zákazník nebo uživatel hrubě porušují tyto podmínky, nebo pokud používají služby systému Maatrix v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dobrými mravy, má právo poskytovatel okamžitě ukončit užívání systému takovému zákazníkovi nebo uživateli, a to bez náhrady.

b. V případě, že je nucen Poskytovatel systému ukončit provoz služby z jiných důvodů, je Poskytovatel povinen uhradit Zákazníkům placených služeb adekvátní část zaplacené služby za období, kdy nebudou moci službu užívat. Vůči zákazníkům neplacených služeb a ani uživatelům systému nemá poskytovatel systému v takovém případě žádné závazky.

5.8.Informace o provozu služby:

a.Poskytovatel má povinnost informovat administrátory Zákazníků, Spotřebitelů a Služeb o závažných omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v provozování systému Maatrix, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu známy.

5.9.Informace o zákaznících systému:

a. Pokud se stane zákazníkem nebo spotřebitelem systému právnická osoba, má Poskytovatel právo tuto informaci použít jako svoji obchodní referenci. Poskytovatel ale může použít pouze informaci, že se konkrétní právnická osoba stala zákazníkem či spotřebitelem, nesmí však zveřejnit žádné další informace o užití systému Maatrix.

b. Zákazník či spotřebitel má právo odmítnout zveřejnění v referenci Poskytovatele systému, musí tak učinit buď písemně, nebo elektronicky mailem.

5.10.Změna a informování o podmínkách:

a. Poskytovatel je povinen umožnit všem uživatelům a zákazníkům seznámit se s platným zněním těchto Obchodních a smluvních podmínek a s definicí dostupnosti systému. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah těchto Podmínek nebo definici dostupnosti služeb. Na změny upozorní uživatele nejméně 10 dní před nabytím platnosti změn mailem uvedeným v loginu uživatele.

6.Závazky a práva Uživatele:

a.Uživatel nemá vůči Poskytovateli systému žádné závazky. Jedinou povinností uživatele je využívat systém v souladu s jeho určením, dobrými mravy a v rámci platných zákonů země, ve které systém používá.

b. Pro Uživatele je tedy použití systému bezplatné, mobilní aplikaci si může nainstalovat na libovolné množství svých mobilních zařízení, aplikaci může kdykoli odinstalovat a službu okamžitě přestat používat.

c. Uživatel je oprávněn smazat záznam Uživatele v systému Maatrix v případě ukončení využívání služeb poskytovatele.

d. Tyto Obchodní a smluvní podmínky nijak neřeší vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem služby (tj. zákazníkem systému Maatrix) - ten si definují tyto strany nezávisle na Poskytovateli.

7.Závazky a práva zákazníka

a. Zákazník je povinen využívat systém v souladu s jeho určením, těmito Podmínkami, dobrými mravy a v rámci platných zákonů země, ve které systém používá.

b. Zákazník je povinen uvést v záznamu Zákazníka správné a úplné údaje o své identitě

c. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele a jeho dobré jméno.

d. Zákazník je oprávněn smazat záznam Zákazníka v systému Maatrix v případě ukončení využívání služeb poskytovatele.

e. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

f. Zákazník placených služeb má právo požadovat po poskytovateli navrácení odpovídající části uhrazené ceny zaplacené služby v případě, že nebudou splněny parametry dostupnosti systému v daném měsíci, a to z důvodů na straně Poskytovatele. Definice dostupnosti služby je uvedena v příloze těchto Podmínek.

g.Zákazník placených služeb má právo požadovat po poskytovateli navrácení poměrné části uhrazené ceny zaplacené služby v případě, že byla služba ukončena předčasně Provozovatelem systému bez důvodů způsobených Zákazníkem.

8.Ostatní ustanovení:

a. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi z těchto podmínek na třetí osobu.

b. Tyto smluvní podmínky mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zápisu nového zákazníka do systému Maatrix prostřednictvím portálu in-maatrix.

c. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.

d. Tyto Obchodní a provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2014.