Zkrácené obchodní a smluvní podmínky (dále jen zkrácené podmínky) pro zákazníky

Tyto zkrácené podmínky použití systému Maatrix představují základní výtah z Úplných obchodních a smluvních podmínek (dále jen úplné podmínky), které je možné získat zde.

Uživatel - uživatelem je konkrétní fyzická osoba, která je zaregistrována v systému Maatrix, na svém mobilním telefonu má nainstalovánu mobilní aplikaci a prostřednictvím této mobilní aplikace je oslovována jednotlivými komunikačními službami systému Maatrix

Poskytovatel - poskytovatelem systému Maatrix je firma, která systém vytvořila a zajišťuje jeho chod, tj. společnost Maat s.r.o. Přesná identifikace je uvedena v úvodním ustanovení Úplných podmínek.

Zákazník - Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá komunikační služby systému Maatrix ke své potřebě, definuje nastavení služby, pravidla jejího použití a definuje uživatele, kteří mohou být touto službou oslovováni. Zákazník tedy provozuje jednotlivé komunikační služby a je tedy označován jako Provozovatel služby. Provozovatel služby vystupuje vůči uživatelům především prostřednictvím administrátora služby.

Závazky a práva zákazníka

Zákazník je povinen využívat systém v souladu s jeho určením, těmito Podmínkami, dobrými mravy a v rámci platných zákonů země, ve které systém používá.

Zákazník je povinen uvést v záznamu Zákazníka správné a úplné údaje o své identitě

Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele a jeho dobré jméno.

Zákazník je oprávněn smazat záznam Zákazníka v systému Maatrix v případě ukončení využívání služeb poskytovatele.

Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

Zákazník placených služeb má právo požadovat po poskytovateli navrácení odpovídající části uhrazené ceny zaplacené služby v případě, že nebudou splněny parametry dostupnosti systému v daném měsíci, a to z důvodů na straně Poskytovatele.

Zákazník placených služeb má právo požadovat po poskytovateli navrácení poměrné části uhrazené ceny zaplacené služby v případě, že byla služba ukončena předčasně Provozovatelem systému bez důvodů způsobených Zákazníkem.

Závazky a práva poskytovatele:

Poskytovatel poskytuje Zákazníkům a Uživatelům systému Maatrix přístup k těmto nástrojům pro provozování komunikačních služeb:

  • on-line portál systému Maatrix
  • on-line panel systému Maatrix
  • mobilní aplikaci systému Maatrix

Odpovědnost za dostupnost systému a vzniklé škody: Poskytovatel se zavazuje odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na systému Maatrix, přičemž Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo tento systém. Poskytovatel garantuje dostupnost služby systému Maatrix, a to v rozsahu dané přílohou Úplných podmínek. Závazek dostupnosti systému má Poskytovatel systému vůči Zákazníkům placených služeb. Veškerá odpovědnost za dostupnost služby je limitována cenou služby za daný měsíc, tj. nebudou-li splněny parametry dostupnosti systému v daném měsíci, a to z důvodů na straně Poskytovatele, má Zákazník právo požadovat navrácení částky odpovídající ceně měsíčního provozu, kterou za službu zaplatil. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné další škody vzniklé důsledkem nedostupnosti služby.

Vůči Zákazníkům neplacených verzí a vůči Uživatelům nenese Poskytovatel systému za dostupnost služby žádnou odpovědnost. Na Poskytovateli služby nemůže být tedy Zákazníkem neplacené služby nebo Uživatelem vymáhána žádná škoda vzniklá důsledkem nedostupnosti služby.

Odpovědnost za obsah informací: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci systému Maatrix a neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou komukoli v souvislosti s využíváním systému Maatrix.

Ochrana osobních informací: Všechny osobní údaje zadávané do systému Maatrix jsou určené a výhradně používané pro naplnění těchto smluvních podmínek.

Ukončení provozu služby: V případě, že zákazník nebo uživatel hrubě porušují tyto podmínky, nebo pokud používají služby systému Maatrix v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dobrými mravy, má právo poskytovatel okamžitě ukončit užívání systému takovému zákazníkovi nebo uživateli, a to bez náhrady.

V případě, že je nucen Poskytovatel systému ukončit provoz služby z jiných důvodů, je Poskytovatel povinen uhradit Zákazníkům placených služeb adekvátní část zaplacené služby za období, kdy nebudou moci službu užívat. Vůči zákazníkům neplacených služeb a ani uživatelům systému nemá poskytovatel systému v takovém případě žádné závazky.

Informace o odstávkách: Poskytovatel má povinnost informovat administrátory Zákazníků, Spotřebitelů a Služeb o závažných omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v provozování systému Maatrix, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu známy.

Reference: Pokud se stane zákazníkem nebo spotřebitelem systému právnická osoba, má Poskytovatel právo tuto informaci použít jako svoji obchodní referenci. Poskytovatel ale může použít pouze informaci, že se konkrétní právnická osoba stala zákazníkem či spotřebitelem, nesmí však zveřejnit žádné další informace o užití systému Maatrix. Zákazník či spotřebitel má právo odmítnout zveřejnění v referenci Poskytovatele systému, musí tak učinit buď písemně, nebo elektronicky mailem.

Platnost podmínek: Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah Zkrácených i Úplných podmínek. Na změny upozorní uživatele nejméně 10 dní před nabytím platnosti změn mailem uvedeným v loginu uživatele.