Zkrácené obchodní a smluvní podmínky (dále jen zkrácené podmínky) pro uživatele.

Tyto zkrácené podmínky použití systému Maatrix představují základní výtah z Úplných obchodních a smluvních podmínek (dále jen úplné podmínky), které je možné získat zde.

Uživatel - uživatelem je konkrétní fyzická osoba, která je zaregistrována v systému Maatrix, na svém mobilním telefonu má nainstalovánu mobilní aplikaci a prostřednictvím této mobilní aplikace je oslovována jednotlivými komunikačními službami systému Maatrix

Poskytovatel - poskytovatelem systému Maatrix je firma, která systém vytvořila a zajišťuje jeho chod, tj. společnost Maat s.r.o. Přesná identifikace je uvedena v úvodním ustanovení Úplných podmínek.

Provozovatel - provozovatelem služby je fyzická nebo právnická osoba, která využívá komunikační služby systému Maatrix ke své potřebě, definuje nastavení služby, pravidla jejího použití a definuje uživatele, kteří mohou být touto službou oslovováni. Provozovatel služby vystupuje vůči uživatelům především prostřednictvím administrátora služby.

V okamžiku, kdy uživatel založí nového zákazníka, stává se Provozovatelem služby a v tu chvíli se na něj vztahují jiné Zkrácené podmínky, které nalezne zde.

Závazky uživatele:

Uživatel nemá vůči Poskytovateli systému žádné závazky. Jedinou povinností uživatele je využívat systém v souladu s jeho určením, dobrými mravy a v rámci platných zákonů země, ve které systém používá.

Pro Uživatele je tedy použití systému bezplatné, mobilní aplikaci si může nainstalovat na libovolné množství svých mobilních zařízení, aplikaci může kdykoli odinstalovat a službu okamžitě přestat používat.

Uživatel je oprávněn smazat záznam Uživatele v systému Maatrix v případě ukončení využívání služeb poskytovatele.

Tyto Obchodní a smluvní podmínky nijak neřeší vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem služby (tj. zákazníkem systému Maatrix) - ten si definují tyto strany nezávisle na Poskytovateli.

Poskytovatel má vůči uživateli tyto závazky:

Ochrana osobních údajů: Poskytovatel systému se zavazuje, že vložené osobní údaje nepoužije jinak, než pro účely provozu systému. Na zadané maily nebudou posílány žádné marketingové zprávy a nebudou předány žádné další společnosti nesouvisející s provozem systému. Výjimkou je poskytování informací dané povinnostmi vyplývajícími ze zákonů státu, ve kterém je Maatrix provozován.

Zadané údaje uživatele (login, jméno a příjmení) jsou k dispozici provozovatelům služeb, ke kterým se uživatel zaregistruje.

Bezplatné použití: Poskytovatel garantuje bezplatnost služby pro uživatele systému. Pro využití služby je nutný mobilní telefon s platformou, která je poskytovatelem podporována a kontinuální datové připojení, a to buď wifi nebo za pomoci mobilní datové sítě. Náklady na HW a datové připojení nejsou součástí služby a jdou tedy plně na vrub uživatele.

Garance dostupnosti: Poskytovatel garantuje dostupnost služby svým zákazníkům, tj. provozovatelům služby. Vůči uživatelům nenese za dostupnost služby žádnou odpovědnost. Na poskytovateli služby nemůže být tedy uživatelem vymáhána žádná škoda vzniklá důsledkem nedostupnosti služby.

Odpovědnost za informace přenášené systémem: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci systému Maatrix a neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v souvislosti s využíváním systému Maatrix.

Podpora: Uživatel registrovaný ke službě, u které provozovatel služby užívá placenou licenci, má možnost využívat podpory - helpdesk systému Maatrix, který je dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.

Platnost podmínek: Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah Zkrácených i Úplných podmínek. Na změny upozorní uživatele nejméně 10 dní před nabytím platnosti změn mailem uvedeným v loginu uživatele.