Výběr termínů (2 úrovně výběru)

Základní údaje

Název: Výběr termínů (2 úrovně výběru)

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-cdt-6a7 definice uživatelů podle přiřazení k roli čeština 
varianta 2 tpl-wjb-ycr uživatelé vybírání při spuštění služby čeština 
varianta 3 tpl-xq4-ytf

uživatelé pro první úroveň vybíráni jednotlivě a pro druhou úroveň podle rolí zadaných při spuštění služby.

Administrátor musí vytvořit role a zařadit do nich registrované uživatele.

čeština

 

Určení

mobil calendar

Služba vytvořená podle těchto šablon může být použitá pro rychlé dojednání termínů schůzek či jednání. Stejně tak ale může být dobře použita pro jednoduché domlouvání se na společných cílech a úkolech, dalších krocích a pod. Jedná se totiž o jednoduché "hlasování", kdy jsou k předmětu zájmu (v tomto případě to je primárně předmět svolávané schůzky) uživatelům nabízeny návrhy (v tomto případě to jsou návrhy termínů) a systém vyhodnotí, které návrhy uživatelům vyhovují nejlépe. Šablony jsou tak vhodné především pro:

  • operativní svolávání porad managementu firmy
  • svolávání schůzek projektového týmu
  • domlouvání termínů setkání hobby skupin, sportovních klubů a pod.
  • domlouvání dalších kroků projektového týmu

 

Popis šablon

Šablona pro výběr termínů umožní osobě, která službu spouští, zadat předmět (resp. název) schůzky a k té pak nadefinovat až 9 různých možností - termínů. Termíny jsou popisovány volným textem, tj. mohou obsahovat jak konkrétní určení (tj. např. 26.11.2014 10:30), tak i volnější způsob definice (např. "zítra odpoledne").

Tento typ šablon pak následně ve dvou krocích (úrovních) osloví uživatele (v závislosti na variantě šablony) a těmto uživatelům nabídne tyto možné termíny.

V první úrovni se oslovují uživatelé, kteří na schůzce musí být. Pokud se tedy tito uživatelé neshodnou na žádném z navržených termínů, výběr termínu pak dopadne neúspěšně.

Druhá úroveň slouží pro oslovení uživatelů, u kterých by bylo vhodné, aby se schůzky zúčastnili, ale už to není bezpodmínečně nutné.

K dispozici je vlastně i třetí úroveň - v komunikačním bloku 9, který informuje o termínu schůzky, je připravena role uživatelů, kteří v předchozích krocích nejsou dotazováni na to, jestli jim termín vyhovuje a nebo ne, ale je jim spolu s dříve oslovenými uživateli pouze oznámen termín schůzky.

Na základě odpovědi uživatelů (v bloku 2 a v bloku 4) se vyhodnotí termíny, které připadají v úvahu (defaultně je blok 2 nastaven tak, že vybírá pouze ty termíny, na kterých se shodli všichni oslovení uživatelé a v bloku 4 nemusí dojít ke shodě na žádném termínu). Tyto termíny se pak zašlou uživateli, který službu spustil, a ten pak vybere z možných termínů jeden, ve kterém se schůzka uskuteční. Informace o tomto termínu je následně předána všem oslovovaným uživatelům.

Pokud se uživatelé v bloku 2 neshodli na žádném termínu, jsou pak následně všichni oslovení uživatelé informováni o tom, že nedošlo ke shodě a služba je ukončena se statusem "neúspěšné dojednání termínu".

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

terms 3level 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání názvu svolávané schůzky / jednání

<:Terms> vstupní parametr pro zadání možných termínů jednání.

<:CallUsers> vstupní parametr, ve kterém se při spuštění služby definuje, kteří uživatelé mají být s návrhy termínů osloveni. Vybírá se z uživatelů zaregistrovaných k této službě - pouze u varianty 2. Vybírá se ze skupin uživatelů - pouze u varianty 3.

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek výběru termínů (úspěšné/neúspěšné)

<:ResultValue> výstupní parametr, ve kterém je v případě úspěšného výběru termínu předán tento termín

<:ResultUsers> výstupní parametr, ve kterém je v případě úspěšného výběru termínu předán seznam uživatelů, kterým navržený termín vyhovuje

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2 - 1. level

Tento komunikační blok oslovuje uživatele s žádostí o vybrání všech termínů, které jim pro svolávanou schůzku vyhovují. V tomto komunikačním bloku se všichni oslovení uživatelé musí shodnout alespoň na jednom z navržených termínů, jinak blok skončí neúspěšně.

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky.

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

 

Rozhodovací blok 3

Tento rozhodovací blok vyhodnocuje odpovědi uživatelů v bloku 2. Existuje-li alespoň jeden vhodný termín, přechází se na blok 4, v opačném případě se přechází na blok 8. V této části nemá administrátor možnost měnit žádný údaj.

 

Komunikační blok 4 - 2. level

Tento komunikační blok oslovuje uživatele s žádostí o vybrání všech termínů, které jim pro svolávanou schůzku vyhovují:

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky.

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Pravidla výsledku / Result rules - definuje, které termíny budou vyhodnoceny jako vhodné:

   X - vhodné budou pouze ty výsledky, na kterých se shodlo alespoň X uživatelů

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů, kteří se musí shodnout na výsledku, který je pak považován za vhodný k dalšímu výběru. POZOR: předdefinována je hodnota 0. Pokud počítáte s tím, že se při volání služby může stát, že pro tuto druhou úroveň nebudou osloveni žádní uživatelé (tj. u všech oslovovaných bude účast nutná a budou tedy osloveni již v první úrovni), ponechte zde nastavenu hodnotu "0" (s jiným počtem by pak tato úroveň v popisovaném případě skončila neúspěchem a taková služba by tedy nikdy nemohla vybrat žádný termín)

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

 

Rozhodovací blok 5

Tento rozhodovací blok vyhodnocuje odpovědi uživatelů v bloku 4. Existuje-li alespoň jeden vhodný termín, přechází se na blok 6, v opačném případě se přechází na blok 8. V této části nemá administrátor možnost měnit žádný údaj.

  

Komunikační blok 6 - Caller

Tento komunikační blok vyzývá volajícího, aby vybral jeden z vhodných termínů vybraných v bloku 2 a 4. V závorce za vhodnými termíny je uveden počet uživatelů, kterým ten který termín vyhovuje.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o volajícího o potřebě vybrat termín. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. 

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi - výběru uživatele

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatele.

PIN - povinnost zadat PIN jako autorizaci uživatele

 

Rozhodovací blok 7

Tento rozhodovací blok vyhodnocuje, jestli volající vybral / potvrdil vhodný termín. Pokud k výběru došlo, přechází se na blok 9, v opačném případě se přechází na blok 8. V této části nemá administrátor možnost měnit žádný údaj.

  

Spojovací blok 8

Administrátor nemůže změnit

 

Komunikační blok 9 - OK

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele o tom, že byl termín vybrán a zároveň jim tento termín sděluje.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o vybrání termínu. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. 

Nadpis odpovědi / Result Header - Text uvádějící vybraný termín. <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na potvrzení uživatelů.

 

Komunikační blok 10 - NO

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele o tom, že termín nebyl vybrán.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o nevybrání termínu. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na potvrzení uživatelů.